Rijschoolnummer: 5097H8
Hoofdlogo-De Motorschool

Wij hebben een vacature!

Lees er hier meer over...

ons privacybeleid

Veiligheid boven alles…

Featured Header Privacy & Cookies Lock

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie.

De Motorschool Arnhem & Doetinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Motorschool Arnhem & Doetinchem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Motorschool Arnhem & Doetinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleiding, o.a. administratie en facturatie;
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam & achternaam
 • Volledige adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

De voor en achternaam, alsook het telefoonnr. van de leerling zullen behalve op papier ook opgeslagen worden op de zakelijke mobiele telefoon van De Motorschool Arnhem& Doetinchem. Dit wordt uitsluitend gebruikt om met de leerling te communiceren met betrekking tot alle aanverwante zaken betreffende de rijopleiding. Dit is te allen tijde inzichtelijk en kan aangepast worden.

Op verzoek van de leerling kan het telefoonnummer na afronding van de opleiding verwijderd worden. De leerling wordt na het behalen van het rijbewijs gevraagd of er een foto genomen mag worden van de leerling bij de lesmotor. Deze foto is bedoeld om geplaatst te worden op de Facebookpagina en/of instagrampagina van De Motorschool Arnhem & Doetinchem. Dit dient ter promotie van De Motorschool Arnhem & Doetinchem. Het maken van de foto alsook het plaatsen van de foto op Facebook gebeurt uitsluitend als de leerling uitdrukkelijk toestemming geeft.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. De gegevens zijn altijd inzichtelijk en aan te passen door de leerling of ouders.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Motorschool Arnhem & Doetinchem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangsbeveiliging
 • IT beveiliging
 • Actief informeren van werknemers

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Vragen om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan De Motorschool Arnhem & Doetinchem.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als De Motorschool Arnhem & Doetinchem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.